B gu gi/du x bia … 240ml … 170k/chai … 330k/cpB
du gi/x trái bơ … 240ml … 160k/chai … 310k/cpB
du gi/x mui khoáng … 300ml … 195/hũ … 380k/cpM
t n trng gà dành cho tóc … 170k

Picture